การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง

วิทยากร


วิทยากร หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.)

 

1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
2. ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
3. นายชวน หลีกภัย
4. ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
5. ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย
6. นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย
7. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา
8. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
9. ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร
10. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล
11. ดร.เสรี นนทสูติ
12. รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล
14. ดร.อรพินท์ สพโชคชัย
15. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อำนาจ กุสลานันท์
16. พลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ
17. พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ
18. นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์
19. นายนพพร โพธิรังสิยากร
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ
21. นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์
22. รองศาสตราจารย์ สมควร โพธิ์ทอง
23. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์
24. ดร.ดนัย เทียนพุฒ
25. นาวาอากาศโท นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์
26. ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
27. นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล
28. ดร.นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
29. นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี
30. ศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร
31. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี
32. นางสาวช่อผกา วิริยานนท์
33. นายชาญณรงค์ ปราณีจิตต์
34. นาวาอากาศโท นายแพทย์ดุลย์ ดำรงศักดิ์
35. นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม
36. นายแพทย์นวนรรน ธีระอัมพรพันธุ์
37. ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
38. รองศาสตราจารย์นายแพทย์บุญ วนาสิน
39. ดร.นายแพทย์ประกาย วิบูลย์วิภา
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
41. นายแพทย์พงศ์ธร เกียรติดำรงวงศ์
42. นายแพทย์พิชิต กังวลกิจ
43. นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ
44. ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ
45. นายภูมา ธรรมกุล
46. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานวิภา อินทรทัต
47. รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา
48. นายศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ
49. นายแพทย์ศิริชัย ศิลปอาชา
50. นายสมเกียรติ พิทักษ์กมลพร
51. รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ มานะรังสรรค์
52. นายสิทธิชัย งามเกียรติขจร
53. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
54. นายอดุล จันทรศักดิ์
55. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ
56. นายอรรถการ ฟูเจริญ
57. นางอำมร บรรจง

 ล็อกอินเข้าสู่ระบบ


อีเมล *
รหัสผ่าน *
  ลืมรหัสผ่าน ?