การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง

ทำเนียบรุ่น ปธพ.10


ทำเนียบรุ่น ปธพ.๑๐

 

 

        วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดการศึกษาอบรม และบรรยายพิเศษ ความสำคัญตอนหนึ่งว่า “ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีภูมิความรู้ นอกจากความรู้ความสามารถจะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของผู้นำแล้ว  การกำหนดเป้าหมายและมีดุลยพินิจที่ถูกต้องดีงามก็เป็นเรื่องสำคัญของผู้นำเช่นกัน” กล่าวรายงานโดย  พลอากาศโท นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ ผู้อำนวยการหลักสูตร ปธพ.

             นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ บรรยายพิเศษ เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่กับการแพทย์ไทย” รวมทั้ง นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย นายภควัต อัจฉริยปัญญา ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และกรรมการหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร พนักงานฯ เจ้าหน้าที่หลักสูตร ร่วมต้อนรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเช่นกัน

              หลักสูตรดังกล่าว สถาบันพระปกเกล้า และแพทยสภาตั้งใจและมุ่งหวังจะพัฒนาความรู้ความสามารถ เสริมสร้างทักษะ และประสบการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเรื่องธรรมาภิบาลให้แก่ผู้บริหารระดับสูงทางการแพทย์ และจากส่วนอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์ที่จะร่วมกันในการทำประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย ในฐานะที่เป็นสถาบันที่ผลิตผู้บริหารระดับสูงหลากหลายสาขาและเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม จึงถือเป็นโอกาสอันเหมาะสม ที่ทั้งสองสถาบันจะได้บูรณาการองค์ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญแก่ผู้บริหารระดับสูงทางการแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อผลิตบุคลากรที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการแก้ไขปัญหาวงการแพทย์และสาธารณสุขนำไปสู่การพัฒนาที่ยังยืนของประเทศไทยต่อไป

            ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรนี้ ประกอบด้วย แพทย์และวิชาชีพสายสาธารณสุขอื่น ๆ  รวมทั้งบุคลากรในสายงานที่เกี่ยวข้อง  จำนวน 145 คน  จัดการเรียนการสอนทุกวันศุกร์และวันเสาร์ ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

1. นายกฤษดา กวีญาณ กรรมการและประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำสูญเสียและแรงดันน้ำ การประปานครหลวง / กรรมการผู้จัดการ ไอแอมไชน่าทาวน์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ม.ล.กรเกียรติ์ สนิทวงศ์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
3. นาวาเอก นายแพทย์ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ 
4. นายเกียรติศักดิ์ เทพผดุงพร ที่ปรึกษา สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า
5. แพทย์หญิงขจีพร ธีราทรง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขลุง รักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
6. นางสาวไขศรี อุทัยวรรณ์ กรรมการบริหาร บริษัท เดอะ ลีจิสท์ กรุ๊ป จำกัด
7. นายแพทย์คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร รองผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต  5 จังหวัดราชบุรี
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจรินรัตน์ สิริรัฐวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
9. นาวาเอกหญิง แพทย์หญิงจริยา สันตติอนันต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
10. นายแพทย์จรุง บุญกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
11. นางสาวจิตติญาภา เทพอวยพร กรรมการบริหาร บริษัท วอริกซ์สปอต์ จำกัด (มหาชน)
12. นางสาวจิตตินันท์ หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานธุรกิจ บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด
13. นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
14. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15. พันตำรวจเอก นายแพทย์จุมพฏ อุรุพงศา หัวหน้างานศัลยกรรม โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
16. นายแพทย์จุมพล ตันติวงษากิจ ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
17. นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  บริษัท โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จำกัด (มหาชน)
18. นางฉัตรแก้ว เลิศไพฑูรย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร  สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
19. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ
20. นายแพทย์ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น กรมอนามัย 
21. นายชานนท์ โชติวิจิตร กรรมการ บริษัท สินแพทย์ จำกัด
22. นายชายพงษ์ นิยมกิจ ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี หอการค้าจังหวัดจันทบุรี
23. นางชาริตา ลีลายุทธ กรรมการ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด
24. นางชาลอต โทณวณิก ประธานบริษัท บริษัท อชิโต จำกัด
25. พลตรี นายแพทย์ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี กรมแพทย์ทหารบก
26. นายแพทย์โชคชัย มานะดี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ อาคเนย์ จำกัด
27. นายโชคชัย ตั้งรักษาสัตย์ รองอธิบดีผู้พิพากษา ศาลอาญาพระโขนง  ศาลยุติธรรม
28. นายโชคชัย นิลเจียรสกุล กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
29. ดร.ณัชพล ตันเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม.เอส.เทอมินัล จำกัด
30. นายณัฐวุฒิ นวลฉวี หัวหน้าสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท เอบีพีโอ จำกัด 
31. แพทย์หญิงณัฐินี อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
32. แพทย์หญิงณับผลิกา กองพลพรหม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
33. นาวาอากาศเอก นายแพทย์ทวีวงศ์ หาญดำรงค์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 
34. นายแพทย์ทศพร ม่วงสวย รองกรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
35. นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี 
36. พลตำรวจตรีทินกร รังมาตย์ รองผู้บัญชาการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
37. นายเทอดเกียรติ ไพศาลอัชพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สเลคท์ฟอร์มเฟอร์นิเจอร์และบุตร จำกัด
38. นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
39. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธัญนันท์ ใบสมุทร รองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
40. พันเอก นายแพทย์ธิติชัย เกาะสมบัติ รองผู้อำนวยการกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก / หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวกองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
41. นายแพทย์ธีรพงศ์ ตุนาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
42. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
43. นายเธียรพันธุ์ บุญทรงษีกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แพทโฮลดิ้ง จำกัด
44. นาวาเอกหญิง แพทย์หญิงนงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม
45. นาวาอากาศเอก นายแพทย์นพดนัย ชัยสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ  กองทัพอากาศ  
46. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
47. นางนลินี ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ก.พัชรศักดิ์ จำกัด 
48. นางนวรัตน์ วรรณวิทยาภา กรรมการบริษัท  บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
49. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทกร ทองแตง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
50. ดร.ภก.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล รองผู้อำนวยการเภสัชกรรม องค์การเภสัชกรรม 
51. ทันตแพทย์หญิงนันทนา ศรีอุดมพร หัวหน้าฝ่ายทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
52. ดร.นันทพร ดำรงพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม
53. นายนำโชค โสมาภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสเตอร์ แล็บส์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
54. นางนิตย์สินี จิราธิวัฒน์ กรรมการ มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม
55. นางเนาวรัตน์ วิมลเฉลา กรรมการบริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)
56. นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
57. นายบุญชัย มากเมตตากุล ประธานกรรมการ บริษัท เอ เจ ไม้อัด (ประเทศไทย) จำกัด
58. นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
59. พันเอก(พิเศษ)หญิง รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงบุษบง หนูหล้า ผู้อำนวยการกองรังสีกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก กระทรวงกลาโหม
60. นายปกรณ์ นฤปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสตนดาร์ด เนอร์ซิ่งโพรดัค จำกัด
61. แพทย์หญิงปฐมพร ศิรประภาศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
62. นายปฐมพล สาวทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)
63. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปนัดดา สุวรรณ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
64. นางสาวประภาวดี ธานีรนานนท์ รองกรรมการผู้อำนวยการกิจการองค์กร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
65. พันเอกหญิง แพทย์หญิงปริศนา พานิชกุล ผู้อำนวยการกองกองสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก กระทรวงกลาโหม
66. ดร.ปรีชา คฤหวาณิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วินเซิร์ฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
67. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีดา วาณิชยเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
68. แพทย์หญิงปวีณา ศรีมโนทิพย์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลเวชธานี
69. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล รองอธิการบดีอาวุโส สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
70. นางสาวปาริฉัตร จันทร์อำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
71. แพทย์หญิงพรนภา แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
72. นางสาวพรรณพร คงยิ่งยง ผู้อำนวยการกลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร สภากาชาดไทย
73. แพทย์หญิงพัชรี ปิยวรเดช รองผู้อำนวยการสำนักบริหาร โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
74. นาวาอากาศเอกหญิง แพทย์หญิงพันธิภา วิวัฒนขจรสุข ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ 
75. นายพิชญ์ จันทรกมล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุ๊ป จำกัด
76. นางสาวพิชามญชุ์ รัตนเทพี รองผู้อำนวยการสายงานบริหารทางการแพทย์ โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน 
77. นางเพชรรัตน์ กองบุญมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายปฏิบัติการ กลุ่ม บริษัท นันยางเท็กซไทล์ จำกัด
78. นายเพิ่มสิน วิชิตนาค รองอธิบดีอัยการสำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ สำนักงานอัยการสูงสุด
79. นายไพลักษณ์ วงศ์ไวศยวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด
80. ดร.ภาฝัน จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อะเฮดออล จำกัด
81. พันเอก ศาสตราจารย์ นายแพทย์มฑิรุทธ มุ่งถิ่น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
82. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมัญชิมา มะกรวัฒนะ รองศาสตราจารย์ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
83. นายมุขเมธิน กลั่นนุรักษ์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
84. นายแพทย์เมธี วงศ์เสนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี กรมการแพทย์
85. ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด
86. แพทย์หญิงรังสิมา แสงหิรัญวัฒนา กรรมการบริหารแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
87. พันเอก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ราม รังสินธุ์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก
88. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
89. นางสาวลีซ่า งามตระกูลพานิช นายกสมาคม สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
90. นายแพทย์วงศกร นนทรักษ์ชัยศร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  การยาสูบแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง
91. นางสาววรนัดดา อนาวิล กรรมการผู้จัดการ บริษัท วี.เอ.ไลท์ จำกัด
92. นางวรรณา อัคคนีวาณิชย์ กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด
93. นางวรวรรณ ตั้งตรงศักดิ์ กรรมการบริหารและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
94. นางวรินทร ก่อเกียรติเสถียร กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
95. นายแพทย์วสุ กำชัยเสถียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์
96. ดร.วสุเชษฐ์ โสภณเสถียร กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
97. พลตำรวจตรี นายแพทย์วัชรินทร์ พิภพมงคล นายเเพทย์ (สบ7) สำนักงานเเพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
98. นางวันวิสาข์ ล่ำซำ ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักงานกฎหมายอันนานนท์ จำกัด 
99. นางสาววายุรี อรุณเนตร ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท วิชั่น แอนด์ ซีเคียวริตี้ ซีสเต็ม จำกัด
100. นายแพทย์วิชิน โชติปฎิเวชกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
101. พันเอก นายแพทย์วิเชียร วิริยะธรรมกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กองทัพบก กระทรวงกลาโหม
102. นายแพทย์วิทยา ถิฐาพันธ์ ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย แพทยสภา
103. นายวิทยา แสนภักดี รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
104. ผศ.ดร.วิรุจ กิจนันทวิวัฒน์ กรรมการบริษัท บริษัท มหาทุน ลิฟวิ่ง โฮม จำกัด
105. นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
106. นางวิไล วณิชย์คูพลังกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท วินดีสส์ ฟู้ด จำกัด
107. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
108. นางสาววีณา ลิ่มสวัสดิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
109. นายแพทย์วีรพล กิตติพิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี กระทรวงสาธารณสุข
110. นางศรีวรรณ เศรษฐีวรรณ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เศรษฐีวรรณ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด 
111. นางศลิษา พิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหารฝ่ายบริหาร บริษัท ไอซีที แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
112. แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
113. ดร.ศิริมา อริยะชัยพาณิชย์ ประธานฝ่ายบริหาร บริษัท ออลดับเบิ้ลยู จำกัด
114. นายแพทย์ศุภรัช สุวัฒนพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสำนักการแพทย์ โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
115. พลตำรวจตรี นายแพทย์ศุภฤกษ์ พัฒนปรีชากุล นายแพทย์ (สบ6) โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
116. แพทย์หญิงศุภวรรณ ศิริวัฒนกุล รองผู้อำนวยการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
117. นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
118. นายสมสกุล ณ บางช้าง รองอธิบดี ศาลปกครองกลาง ศาลปกครอง
119. รองศาสตราจารย์ ดร.สรันยา เฮงพระพรหม ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
120. นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
121. แพทย์หญิงสาวิตรี จันทนลาช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิครินทร์ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
122. แพทย์หญิงสิริรัตน์ ลิมกุล ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์ศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า / รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
123. นายแพทย์สุชิน วรวิชชวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และความร่วมมือวิจัยระหว่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
124. นายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
125. รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
126. นางสุพินท์ มีชูชีพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
127. ดร.สุวดี พันธุ์พานิช กรรมการบริหาร และประธานกลุ่มธุรกิจ PPP THG บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
128. นางสาวสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี
129. นายแสนผิน สุขี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
130. นายหลุยส์ คริสธานินทร์ ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
131. นายหัตถพงศ์ เทียมพันธ์พงศ์ อัยการจังหวัด ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด
132. นายอนุวัตร เลิศพิทักษ์สุนทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 1994 จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
133. นายแพทย์อภิชัย ไชยโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช 
134. นางสาวอรพิน เหตระกูล ที่ปรึกษาบรรณาธิการออนไลน์ บริษัท สี่พระยา จำกัด ( เดลินิวส์)
135. นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการสนับสนุนองค์กร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
136. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรวรรณ พงศ์รวีวรรณ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
137. นางอรวรรณ คราประยูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะวันแซนวิช จำกัด
138. นายแพทย์อัครวุฒิ วิริยเวชกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
139. แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
140. นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด / รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
141. ศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย สุมาลี สถาบันนวัตกรรมบูรณาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
142. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
143. พลตำรวจตรี นายแพทย์เอกลักษณ์ ดีรุ่งโรจน์ นายแพทย์ (สบ 6) โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติล็อกอินเข้าสู่ระบบ


อีเมล *
รหัสผ่าน *
  ลืมรหัสผ่าน ?