การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562


โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

โดย มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า
และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์
สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7)
วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า และ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี

 

         โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จัดโดย มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง            รุ่นที่ 7 (ปธพ.7) ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในหลักสูตรฯ เป็นแกนนำ โดยการออกหน่วยตรวจรักษาประชาชนผู้เจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไปจนถึงโรคซับซ้อนขั้นสูง ส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้น โรงพยาบาลพระจอมเกล้า และ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่โดยรอบ และจังหวัดใกล้เคียง เน้นการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพชุมชน และได้แบ่งเป็นการให้บริการ 4 ด้าน ตามมาตรฐานโครงการ ได้แก่

1.  การตรวจคัดกรองโรคต่างๆ ตรวจเลือด ตรวจร่างกาย 
2. การตรวจรักษาพยาบาล การผ่าตัดเช่นการผ่าตัดแก้ไขการได้ยิน การผ่าตัดส่องกล้อง เป็นต้น การตรวจหัวใจ การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม การแจกอุปกรณ์ต่างๆเช่น แว่นตา รถเข็น ขาเทียม เป็นต้น
3.  การส่งเสริมสุขภาพประชาชน ให้ความรู้ วัคซีน และอื่นๆ
4.  การสนับสนุนบริการสุขภาพ และ กิจกรรมอาสาอื่นๆ

โดยนำแพทย์เฉพาะทางกว่า 200  คน จากคณะแพทยศาสตร์ 21 แห่ง ราชวิทยาลัย/วิทยาลัยแพทย์ 15 แห่ง แพทย์จากภาครัฐ แพทย์จาก 4 เหล่าทัพ แพทย์จากภาคเอกชนพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ท้องถิ่นขาดแคลน และ ประชาชนจิตอาสามากกว่า 2,000 คน ให้บริการตรวจ รักษา-ผ่าตัดโรคยากซับซ้อน ต่อผู้ป่วยที่มีคิวรอยาวนาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้ง 22 คลินิกเฉพาะทาง ประกอบด้วย  1.คลินิกมะเร็งเต้านม : ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์เต้านม  2.คลินิกกระดูกและข้อ : ตรวจรักษาโรคข้อเสื่อม เข่าเสื่อม กระดูกสันหลังทับเส้น ให้คำปรึกษาเรื่องการผ่าตัด และผ่าตัดรักษา  3.คลินิกศัลยกรรมส่องกล้อง : ตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารและรักษาลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้อง  4.คลินิกพัฒนาการเด็ก  : ตรวจประเมินพัฒนาการทุกด้านสำหรับเด็กความเสี่ยงสูง เช่น ทารกคลอดก่อนกำหนด   5.คลินิกตรวจสุขภาพพระสงฆ์ : ตรวจสุขภาพพระภิกษุ และตรวจคัดกรองโรคทั่วไปสำหรับประชาชน  6.คลินิกตรวจโรคทั่วไป : ตรวจคัดกรองโรคทั่วไป ให้คำปรึกษาด้านสุขภาวะสำหรับประชาชน  7.คลินิกทันตกรรม : ให้คำปรึกษาโรคทางช่องปาก การขูดหินปูน ถอนฟัน  8.คลินิก CPR : ฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน หรือ CPR เพื่อช่วยผู้ป่วยหมดสติเฉียบพลันจากโรคหัวใจหยุดเต้นด้วยการกดหน้าอก ฝึกอบรมการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ หรือ AED  9.คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ : ตรวจให้คำปรึกษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย รักษาด้วยหัตการ นวดไทยแบบราชสำนัก, จ่ายยาสมุนไพร ประคบสมุนไพร, อบสมุนไพร และกิจกรรม "แก่อย่างสง่า" ตามหลักธรรมานามัย  10.คลินิกกฎหมาย :  ให้บริการ คำปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย ตรวจสอบสิทธิการรักษา แจกหนังสือความรู้ทางกฎหมาย  11.คลินิกแพทย์แผนไทยและฝังเข็ม : ตรวจรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการฝังเข็ม  12.คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู : รักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ office syndrome  13.อุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน : บริการจัดทำ ซ่อมแซมกายอุปกรณ์เสริมเช่นขาเทียม แจกรถเข็นผู้พิการ และเครื่องช่วยเดินต่างๆเช่นไม้เท้า  14.บริจาคโลหิต : รับบริจาคโลหิต จากผู้มีจิตศรัทธา  15.คลินิกโรงเรียนพ่อแม่ : 1 วันสู่ความเป็นพ่อแม่มืออาชีพในยุค 4.0 กับกิจกรรม เลี้ยงลูกอย่างเข้าใจ ปลูกวินัยเชิงบวก  16.คลินิกหัวใจและหลอดเลือด : ตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นเสียงสะท้อน (Echo) ตรวจความผิดปกติกล้ามเนื้อหัวใจ ลิ้นหัวใจ และหลอดเลือด  17.คลินิกหัวใจเต้นไม่ตรงจังหวะ : ตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจเต้นไม่ตรงจังหวะ ชนิด AF - Atrial Fibrillation ด้วยเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(EKG) และเครื่องตรวจคลื่นเสียงสะท้อน (Echo) ให้คำปรึกษาเพื่อรักษาและป้องกันการเกิดลิ่มเลือดในห้องหัวใจ ที่อาจทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดสมอง ส่งผลให้เกิดเป็นอัมพฤกษ์และอัมพาต  18.คลินิกผิวหนัง  : ตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคผิวหนังด้วยยาและเครื่องเลเซอร์  19.คลินิกเด็กโรคหัวใจ : ตรวจคัดกรองประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจ ตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องตรวจคลื่นเสียงสะท้อน  20.คลินิกสูตินรีเวชกรรม : ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ผ่าตัด ส่องกล้อง และตรวจโรคทางนรีเวช  21.คลินิกจักษุ : ตรวจสุขภาพตา ตรวจวัดสายตา และมอบแว่นตา ตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นจอตา ผ่าตัดรักษาต้อกระจก  22.คลินิกหลอดเลือดสมอง : ตรวจประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง-โรคลมชัก ให้คำปรึกษาโรคทางระบบประสาทและสมองทั่วไป  23.คลินิกส่งเสริมสุขภาพ : สาธิตกิจกรรมการออกกำลังกาย

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ได้เลือกจังหวัดเพชรบุรี ให้เป็นที่ตั้งหน่วยแพทย์อาสา ที่นับเป็นหน่วยแพทย์ขนาดใหญ่ระดับประเทศ ระดมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทันตแพทย์ พยาบาล และเภสัชกรกว่า 500 คน จากโรงพยาบาลรัฐ มหาวิทยาลัย ราชวิทยาลัยแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จากทุกเหล่าทัพ และโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำไปตรวจรักษาผู้ป่วยในชาวจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า และ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ด้วยบริการที่ครบถ้วนรอบด้าน เพื่อมอบโอกาสการเข้าถึงการรักษาด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเบ็ดเสร็จจบในขั้นตอนเดียวในพื้นที่ เพื่อช่วยลดการเดินทาง ลดคิวของผู้ป่วยที่ต้องรอคอยยาวนาน

          โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ กล่าวว่า “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562”เป็นโครงการต่อเนื่องของมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ที่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินการโดย นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 ที่ผ่านมาคณะนักศึกษาหลักสูตรปธพ.จะร่วมกันจัดขึ้นปีละ 1 จังหวัด ตามแนวคิดภายใต้หลักการนำหมอไปหาคนไข้ โดยนำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากเมือง ไปต่างจังหวัดที่ขาดแคลน ให้ตรงความต้องการของชุมชน เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วย ลดภาระของผู้ป่วยในการเดินทางเข้ายังเมือง และนำองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยไปถ่ายทอดให้กับแพทย์ในต่างจังหวัด” พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และสภานายกพิเศษแพทยสภา ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา ศาสตราจารย์คลินิก นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ  รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ผู้อำนวยการหลักสูตร ปธพ.ฯ และคณะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีประชาชนเข้ารับบริการเกินกว่า เป้าหมายที่ตั้งไว้ 10,000 คนถึง 27,422 คน โดยจะมีประชาชนเข้ารับการตรวจรักษาทั้งสิ้น 37,683 ราย ซึ่งโครงการฯ ดำเนินงานสำเร็จลุล่วง สมดังวัตถุประสงค์ทุกประการ และถือได้ว่าเป็นการมอบโอกาสในการรักษาโรคเฉพาะทางได้อย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของประเทศไทย