การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8
------------------------

*หมายเหตุ*
1. ท่านต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง หากไม่มารายงานตัวตามที่สถาบันฯ กำหนด ทางสถาบันฯ จะถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการศึกษาอบรม และจะเรียกรายชื่อสำรองต่อไป
2. กรุณาแต่งกายสุภาพ “เสื้อเชิ้ตสีขาว” ในวันรายงานตัวเพื่อถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา และต้องวัดตัวตัดเสื้อสูทเพื่อทำทำเนียบรุ่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง
สถาบันพระปกเกล้า เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนด้านทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

นางสาวณัฐกานต์ ทองวัน หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9720/09-0989-3554
นายภูธณัญิ ศรีพฤกษ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9694/09-5957-8651
หมายเลขโทรสาร 0-2143-8186