การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง

18-20 ตุลาคม 2562 พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรฯ และกิจกรรม ปฐมนิเทศ ปธพ.8


พิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรฯ และกิจกรรม ปฐมนิเทศ ปธพ.8 

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กทม.
วันเสาร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562
ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 

08.15 - 08.45 น. นักศึกษาลงทะเบียนและรับเอกสาร
08.45 - 09.00 น. รับชมวีดีทัศน์แนะนำสถาบันฯ
09.00 - 09.15 น. กล่าวรายงานเปิดการศึกษา โดย พลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ  ผู้อำนวยการหลักสูตร ฯ 
09.15 - 11.00 น. กล่าวเปิดหลักสูตรและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “สถาบันพระปกเกล้ากับการสร้างผู้นำ” โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
11.30 - 12.00 น. แนะนำกิจกรรมของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า โดย  นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า หรือ ผู้แทน
13.00 - 14.30 น. บรรยายพิเศษ ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร และกิจกรรมของมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ โดย พลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา
14.30 - 16.00 น. กล่าวต้อนรับโดย ประธานนักศึกษา ปธพ.7  
 

กำหนดการปฐมนิเทศ
หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8
วันเสาร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

วันเสาร์ที่ 19  ตุลาคม 2562
06.00 น. ออกเดินทางไปยัง โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 
09.30 - 12.30 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  โดย รศ.สมควร โพธิ์ทอง 
12.30 - 13.15 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 16.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  (ต่อ) โดย รศ.สมควร โพธิ์ทอง
 
วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562   
08.45 - 10.30 น. กล่าวต้อนรับนักศึกษา และชี้แจงหลักการปฏิบัติระหว่างการศึกษา โดย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ  รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
10.45 - 12.00 น. แนะนำหลักสูตร ชี้แจงภาพรวมการศึกษาหลักสูตรฯ และการจัดทำเอกสารวิชาการกลุ่ม โดย นาวาอากาศโท นายแพทย์ ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ 
กรรมการบริหารหลักสูตร
13.15 น. ออกเดินทางไปโรงพยาบาลพระจอมเกล้า อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
14.00 - 14.30 น. รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการแพทย์อาสา ครั้งที่ 7 และผลที่เกิดขึ้นต่อผู้ป่วย ชุมชน โรงเรียน/นักเรียน คนพิการ สังคม และโครงการโป่งลึก