การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง

งานสัมมนาการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมMoral Hospital Forum ครั้งที่ 1


โรงพยาบาลคุณธรรม
งานสัมมนาการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมMoral Hospital Forum ครั้งที่ 1
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ จัดงานสัมมนาการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมMoral Hospital Forum ครั้งที่ 1 โดยมีเป้าหมายให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขับเคลื่อน และผลักดัน ตลอดจนสื่อสารถึงผลลัพธ์การดำเนินการ ให้มีการขยายเครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมให้กว้างขวางออกไปนอกกระทรวงสาธารณสุข
นำโดยประธานมูลนิธิธรรมมาภิบาลทางการแพทย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย มีบรรยายพิเศษเรื่อง "จากองค์กรคุณธรรมสู่สังคมคุณธรรม" พร้อมมีการ เสวนาการขับเคลื่อนและผลลัพธ์การดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม โดยผู้แทนจาก
- โรงพยาบาลศิริราช ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
- โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
- โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตะพานหิน นพ.กิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน พิจิตร
ช่วงบ่ายมี กิจกรรม Workshop การจัดตั้งโรงพยาบาลคุณธรรม โดย นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา
- แนะนำขั้นตอนการดำเนินการ
- การลงทะเบียนในเว็บไซด์ และกรอกรายงานตามขั้นตอน
- การประเมินผล ผ่านแต่ละขั้นตอน
- การสรุปนำเสนอรายปี และการรายงานทุกปี
- คำถาม-คำตอบ