การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 5 ประจําปี 2565


โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่ 5 ประจําปี 2565

 

โดย มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สําหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๙ (ปธพ.๙)

ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงพยาบาลราชบุรี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธพ.9) จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 5  ให้ประชาชนจังหวัดราชบุรี ณ โรงพยาบาลราชบุรี  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานโครงการฯ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และมอบของที่ระลึกให้แก่หน่วยงาน พร้อมขอบคุณและให้กำลังใจทุกภาคส่วนที่ได้เสียสละไม่ว่าด้านใด ซึ่งถือเป็นความสุขที่ได้เป็นผู้ให้อย่างแท้จริง และนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สภานายกพิเศษแพทยสภา ประธานร่วม กล่าวถึงโครงการแพทย์อาสาฯ และกล่าวขอบคุณหน่วยแพทย์อาสา และจิตอาสาทุกวิชาชีพ ในนามของกระทรวงสาธารณสุข ผ่านมาทางวิดีทัศน์ 

            หลังจากนั้น ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวถึงโครงการ คือการเกิดจากธรรมะและอภิบาล ซึ่งหลักสูตรก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และขอบคุณความร่วมมือที่มีต่อกันอย่างดียิ่ง โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา กล่าวถึงโครงการและขอบคุณหน่วยแพทย์อาสาจากทุกสังกัด ในนามแพทยสภา และพลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ กล่าวสรุปโครงการและขอบคุณทุกภาคส่วนในนามหลักสูตร และมูลนิธิฯ  ทั้งนี้ นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้กล่าวต้อนรับประธานและผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในนามของชาวจังหวัดราชบุรี โดยพร้อมสนับสนุนและขอขอบคุณที่มอบสิ่งดีๆ แก่ชาวราชบุรี  ในส่วนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธพ.9) พลตำรวจโท นายแพทย์วิฑูรย์ นิติวรางกูร ประธานนักศึกษา ปธพ.๙ ให้การกล่าวต้อนรับประธานและผู้เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ดิลก ภิยโยทัย ประธานโครงการหน่วยแพทย์อาสาฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้  และนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ผู้แทนหน่วยสนับสนุนแพทย์อาสาฯ กล่าวถึงกิจกรรมอาสาส่วนสนับสนุนการแพทย์   ในงานได้รับเกียรติจาก ศาตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ผู้ร่วมริเริ่มโครงการแพทย์อาสาฯ ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย 

           โดยโครงการดังกล่าวมีแนวคิดพระราชดำรัสจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 นํามาซึ่งหลักสูตรโดยพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มอบให้กับ วงการแพทย์ไทย ว่าในยุค ที่บ้านเมืองมีความขัดแย้งขอให้แพทย์ไทย “อ่อนน้อม ถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่าดูถูกใคร” และจากพระปฐมบรมราชโองการ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2553 ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ถูกนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาของวงการแพทย์ไทย ด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยการตั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางแก่ประชาชน และพระภิกษุ สงฆ์ ตามความต้องการของชุมชน เพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดเวลาการเดินทางของผู้ป่วย และลดตัวการรักษาหรือผ่าตัด โรคเฉพาะทางในต่างจังหวัด การให้บริการมีทั้งหมด 30 คลินิก  โดยจังหวัดราชบุรี ได้รับเลือกให้เป็นที่ตั้งหน่วยแพทย์อาสา ระหว่างวันที่ 25-56 มิถุนายน 2565 ที่โรงพยาบาลราชบุรี ซึ่งนับเป็นการออกหน่วยแพทย์ขนาดใหญ่ ระดับประเทศ ระดมแพทย์กว่า 400 คน จากคณะแพทยศาสตร์ ราชวิทยาลัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แพทย์จากเหล่าทัพ ทั้ง 4 แห่ง แพทย์จากภาครัฐและแพทย์จากภาคเอกชน มาร่วมตรวจรักษาประชาชนชาว จ.ราชบุรีและจังหวัด ใกล้เคียงมีเป้าหมายกว่า 19,000 คน จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเบ็ดเสร็จจบในขั้นตอนเดียวในพื้นที่ ขยายโอกาสในการรับการตรวจรักษา และ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น   ซึ่งโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 จะมอบโอกาสการรับการตรวจรักษา ให้แก่ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี และใกล้เคียง