การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง

รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10


รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร

ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (ปธพ.10)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 -31 สิงหาคม 2565

ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์

รายละเอียดการสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง : 

 

  แพทยสภาในฐานะสภาวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 มีภารกิจตั้งแต่กำกับดูแลการผลิตนักศึกษาแพทย์ใน 23 คณะแพทยศาสตร์ไปจนถึงควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมกว่า 66,000 คน ในสาขาเชี่ยวชาญ 88 สาขา ภายใต้ 15 ราชวิทยาลัยแพทย์/วิทยาลัยแพทย์ผู้ชี่ยวชาญ ซึ่งแพทย์ไทยมีภาระหน้าที่ในการดูแลรักษาความเจ็บป่วยประชาชน 68 ล้านคน ปีละกว่า 200 ล้านครั้งต่อปีในทุกภาคส่วน นอกจากความซับซ้อนทางวิชาการแพทย์ตามเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นแล้ว ความซับซ้อนทางด้านสังคมวิทยา เศรษฐกิจ และกฎหมายก็มีการพัฒนาและทวีความซับซ้อนมากขึ้น ในปัจจุบันโดยเฉพาะด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับอาเซียนและระดับโลก ด้านกฎหมายมหาชนซึ่งเป็นมิติใหม่ซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติวิชาชีพเวชกรรม ดังนั้นแพทย์และผู้บริหารสายแพทย์จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจต่อภาวะวิสัยทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างถ่องแท้ในการตัดสินใจ การกำหนดทิศทางและสมดุลในระบบสุขภาพของประเทศ ภายใต้ทรัพยากรอันจำกัดเพื่อดูแลประชาชนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดของรัฐ

       สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะที่เป็นสถาบันศึกษาด้านการเมือง การปกครอง กฎหมาย และเศรษฐศาสตร์อันดับสูงสุดของประเทศภายใต้รัฐสภา ในฐานะที่เป็นสถาบันที่ผลิตผู้บริหารระดับสูงหลากหลายสาขาและเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม จึงถือเป็นโอกาสอันเหมาะสมที่ทั้งสองสถาบันจะได้บูรณาการองค์ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญแก่ผู้บริหารสายแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อผลิตบุคลากรที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการสร้างความเจริญพัฒนาของประเทศไทยต่อไป

เงื่อนไขการจบหลักสูตร

1) ต้องมีเวลาเรียนในหลักสูตรฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ของเวลาเรียนทั้งหมดของหลักสูตรฯ
2) ต้องเข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศ – ศึกษาดูงาน – ปัจฉิมนิเทศตลอดกิจกรรม
3) ต้องได้รับการประเมิน “ผ่าน” ในการจัดทำและนำเสนอเอกสารวิชาการกลุ่ม
4) ต้องไม่ดำเนินการใดๆ อันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของสถาบันพระปกเกล้า

ประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะที่จะได้รับ
       ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลและเข็มวิทยฐานะระดับประกาศนียบัตรจากสถาบันพระปกเกล้า และเข็มเกียรติคุณ และใบประกาศเกียรติคุณจากแพทยสภา

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักบริการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า
นางสาวณัฐกานต์ ทองวัน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 9720

นายภูธณัญิ ศรีพฤกษ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 9694
นายสมศักดิ์ เอี่ยมผดุง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 9785
หมายเลขโทรสาร 0-2143-8178-79

หรือ แพทยสภา

​นายวีระยุทธ รันใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 090-978-6900
นายธีระพงศ์ ยังเหล็ก หมายเลขโทรศัพท์ 089-474-8998
นางสาวอัมพร ศรีเคลือบ หมายเลขโทรศัพท์ 062-001-1554

Email: tmckpi@gmail.comหรือ fax 02-692-7222