การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 6 จังหวัดอุทัยธานี


โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ให้บริการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ครั้งที่ 6  ประจำปี  2565  ให้บริการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
          วันที่  11  กันยายน  2565 ที่วัดจันทาราม   ตำบลน้ำซึม  อำเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี ศาสตรจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม  คชินทร  รองประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ครั้งที่ 6  ประจำปี  2565  ให้บริการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา พลอากาศโท นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมมาภิบาลทางการแพทย์ พลอากาศโท นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์  พลตำรวจโท นพ.วิฑูรย์ นิติวรางกูร ประธานนักศึกษา นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ ปลัดจังหวัดอุทัยธานี ส่วนราชการ แพทย์ พยาบาล และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลทางการแพทย์  สำหรับผู้บริหารระดับสูง(ปธพ.9) เข้าร่วมพิธี
           จากนั้น รองประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ประธานในพิธี และผู้เข้าร่วมพิธี ได้ประกอบพิธีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ครั้งที่ 6  ประจำปี  2565 โดยมี พระราชปริยัติสุธี  รองเจ้าคณะภาค 3 เจ้าอาวาสวัดธรรมมูล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
              มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้าและนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร   ธรรมาภิบาลทางการแพทย์  สำหรับผู้บริหารระดับสูง(ปธพ.9) ร่วมกับโรงพยาบาลอุทัยธานี  จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 6 ประจำปี  2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางแก่ประชาชนและพระสงฆ์ ตามความต้องการของชุมชน เพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาเดินทางของผู้ป่วย ลดระยะเวลารอคิวการรักษาโรคเฉพาะทาง  ขยายโอกาสในการรักษาโดยกลุ่มเป้าหมายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  การให้บริการมีทั้งหมด 14  คลินิก ประกอบด้วย คลินิกเจาะเลือด คลินิกตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ คลินิกเอกซเรย์ปอด คลินิกกระดูกและข้อ คลินิกวัคซีนไข้หวัดใหญ่ คลินิกคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและสุขภาพตับ คลินิกผิวหนัง  คลินิกทันตกรรม  คลินิกจักษุ  คลินิกทางเดินปัสสาวะ คลินิกฝังเข็ม คลินิกแพทย์แผนไทย คลินิกหู คอ จมูก  และคลินิกจิตเวช  ซึ่งจังหวัดอุทัยธานีเป็นพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือก โดยระดมแพทย์อาสากว่า 100 ท่าน  จากคณะแพทยศาสตร์ ราชวิทยาลัย  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  แพทย์จากเหล่าทัพทั้ง 4 แห่ง  แพทย์จากภาครัฐและเอกชน มาร่วมตรวจรักษาและให้บริการพระสงฆ์  จำนวน  1,200 รูป