การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (ปธพ.10)


พิธีเปิดการศึกษาอบรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10
จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า และ แพทยสภา

               วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดการศึกษาอบรม และบรรยายพิเศษ ความสำคัญตอนหนึ่งว่า “ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีภูมิความรู้ นอกจากความรู้ความสามารถจะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของผู้นำแล้ว  การกำหนดเป้าหมายและมีดุลยพินิจที่ถูกต้องดีงามก็เป็นเรื่องสำคัญของผู้นำเช่นกัน” กล่าวรายงานโดย  พลอากาศโท นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ ผู้อำนวยการหลักสูตร ปธพ.

????
             นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ บรรยายพิเศษ เรื่อง “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่กับการแพทย์ไทย” รวมทั้ง นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย นายภควัต อัจฉริยปัญญา ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และกรรมการหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร พนักงานฯ เจ้าหน้าที่หลักสูตร ร่วมต้อนรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเช่นกัน
????
              หลักสูตรดังกล่าว สถาบันพระปกเกล้า และแพทยสภาตั้งใจและมุ่งหวังจะพัฒนาความรู้ความสามารถ เสริมสร้างทักษะ และประสบการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเรื่องธรรมาภิบาลให้แก่ผู้บริหารระดับสูงทางการแพทย์ และจากส่วนอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์ที่จะร่วมกันในการทำประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย ในฐานะที่เป็นสถาบันที่ผลิตผู้บริหารระดับสูงหลากหลายสาขาและเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม จึงถือเป็นโอกาสอันเหมาะสม ที่ทั้งสองสถาบันจะได้บูรณาการองค์ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญแก่ผู้บริหารระดับสูงทางการแพทย์และสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อผลิตบุคลากรที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการแก้ไขปัญหาวงการแพทย์และสาธารณสุขนำไปสู่การพัฒนาที่ยังยืนของประเทศไทยต่อไป
????
            ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรนี้ ประกอบด้วย แพทย์และวิชาชีพสายสาธารณสุขอื่น ๆ  รวมทั้งบุคลากรในสายงานที่เกี่ยวข้อง  จำนวน 145 คน  จัดการเรียนการสอนทุกวันศุกร์และวันเสาร์ ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566