กรุณากรอกอีเมล์ที่คุณใช้ในการลงทะเบียน


   
กรุณากรอก E-mail *
   
ข้อมูลการติดต่อ

โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง

สถาบันพระปกเกล้า เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนด้านทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เว็บไซต์ www.kpi.ac.th

นายน่านนที บัวอิ่น Tel. 02-1419618
นางนราวรรณ อธิวาสนพงศ์ Tel. 02-141-9756
Fax. 02-143-8171, 02-143-8176